Teachers


Tai Chi

2001 – 2014

Cheng, Guo (Yang Style 8, 16, 24 Forms, 32 Sword, 42 competition form) Kungfu Fan

Chen, Sitan (24 Form, Kungfu Fan)

Art Baner (Yang Style Long Form)

Sandy Wicher (Tai Chi for Arthritis and Fall Prevention)

2014 – present

Grand Master Yang, Jun (Hand Form, Push Hands)
Nancy Lucero (Hand Form, Push Hands, Saber, Sword)
Mike Lucero (Hand Form, Push Hands, Saber, Sword)

Hand Form:

Cheryl Cliney
Davi Garritano
DD Hilke
Edward Moore
Eric Madsen
Gene Egan
Judy Stone-Goldman
Uli Hoffman


Qigong


Cheng, Guo (Baduanjin, Dawu, Dao Yin Shu)
Prof. Lei, Bin – Chinese Health Qigong Association (Dawu, Dao Yin Shu)
Prof. Yang, Bailong – Chinese Health Qigong Association (Baduanjin)
Grandmaster Jason Tsou (Bagua Qigong)
Anthony Korahais (Flowing Zen)


Reiki

Carolyn Jackson (Usui Reiki)
Sally Ledgerwood (Usui Reiki)
Karen Fisher (Holy Fire II Reiki)
William Lee Rand (Holy Fire II Reiki)
Melissa Crowhurst (Usui Reiki)
Yasuko Tedaka (Jikiden Reiki)